ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   รวบรวมคำศัพท์ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน  1/31/2020 [10:50:07 PM]
IP Adress : 184.22.202.132
 
call off call off ยกเลิก get over get over relocate relocate
refurbishment refurbishment considerably considerably gradually gradually
sidewalk sidewalk rapid rapid approximate approximate
chop chop commute commute replacement replacement
recipient recipient disrupt disrupt colleague colleague
accountability accountability physician physician elaborate elaborate
exotic exotic redeemable redeemable eligible eligible
notwithstanding notwithstanding onwards onwards hike hike
recruit recruit certify certify dock dock
neighborhood neighborhood windshield windshield baggage baggage
magnify magnify bulletin board bulletin board initially initially
sturdy sturdy as much as possible as much as possible magnificent magnificent
drop by drop by meanwhile meanwhile vacate vacate
arrangement arrangement pedestrian pedestrian profession profession
establish establish obtain obtain cabinet cabinet
antique antique former former incorporate incorporate
demonstrate demonstrate proposal proposal journal journal
regulation regulation recently recently itinerary itinerary
incredible incredible comprehend comprehend notify notify
satisfy satisfy accurate accurate accurate accurate
audit audit budget budget debt debt
accumulation accumulation outstanding outstanding attitude attitude
profit profit conservative conservative instruction instruction
adequate adequate responsibility responsibility evaluation evaluation
immediately immediately enclose enclose subsidiary subsidiary
reveal reveal encourage encourage gather gather
fund fund invest invest portfolio portfolio
resource resource commitment commitment conserve conserve
investment investment wise wise joint joint
preparation preparation desire desire forecast forecast
overall overall perspective perspective project project
realistic realistic target target translation translation
adjacent adjacent collaboration collaboration concentrate concentrate
congestion congestion comprehensive comprehensive eliminate eliminate
promptly promptly revival revival notion notion
negotiate negotiate anticipate anticipate allegation allegation
serve serve obey obey cover cover
foster foster substitute substitute measure measure
encourage encourage assemble assemble attentive attentive
decisive decisive aspire aspire prohibit prohibit
grand grand preservation preservation adverse adverse
delight delight accommodate accommodate faulty faulty
inquire inquire vast vast utmost utmost
operate operate remain remain exclusively exclusively
significant significant predict predict remarkable remarkable
fairly fairly oppose oppose function function
accomplish accomplish satisfy satisfy primary primary
outreach outreach veteran veteran bulk bulk
bustle bustle compliment compliment extinguish extinguish
evaluate evaluate penalty penalty versatile versatile
enthusiastic enthusiastic promising promising thorough thorough
exotic exotic manner manner hinder hinder
litigation litigation proficient proficient  
     

 

 

 

advance advance innovation innovation revolution revolution
effect effect influential influential modern modern
outdated outdated equipment equipment access access
serve a prison sentence serve a prison sentence organize organize concentrate concentrate
deforestation deforestation pollution pollution harm harm
endanger endanger contaminate contaminate threat threat
compete compete competitor competitor international international
local national local national ubiquitous ubiquitous intense intense
reschedule reschedule valuable valuable pivotal pivotal
profound profound venture venture seek seek
encounter encounter accompany accompany millennium millennium
decade decade century century transform transform
shift shift refine refine modify modify
evolve evolve diminish diminish alter alter
abandon abandon undoubtedly undoubtedly surprisingly surprisingly
supposedly supposedly universal universal co operate co operate
integrate integrate communication communication development development
debate debate demonstrate demonstrate fine fine
ban ban enforce the law enforce the law crime crime
get along with get along with admire admire look after look after
seperated seperated be close to be close to process process
prevent prevent inspire inspire motivation motivation
suggest suggest persuade persuade avoid avoid
deserve deserve attitude attitude inform inform
behavior behavior compromise compromise conflict conflict
encourage encourage face face force force
protest protest cultivate cultivate argue argue
provide provide layoff layoff credible credible
flawed flawed valid valid concept concept
conjecture conjecture consensus consensus ideology ideology
stance stance trigger trigger infected infected
unconscious unconscious achievement achievement authority authority
consider consider consumption consumption heal heal
expense expense ambiguous ambiguous biased biased
provoke provoke induce induce generate generate
chain reaction chain reaction consequence consequence employ employ
outcome outcome repercussion repercussion affect affect
contribute contribute determine determine generate generate
stem stem emerge emerge amenity amenity
commuter commuter congestion congestion housing housing
immigrant immigrant resident resident inhabitant inhabitant
bustling bustling historic historic rural rural
sprawling sprawling relatively relatively provisionally provisionally
presumably presumably particularly particularly interestingly interestingly
inevitably inevitably indefinitely indefinitely ideally ideally
comparatively comparatively approximately approximately deteriorate deteriorate
width width circumference circumference damage damage
height height length length angle angle
flexible flexible co operative also cooperative co operative also cooperative employer employer
addiction addiction allergy allergy disease disease
obesity obesity administer administer screen screen
examine examine dehydration dehydration discharge discharge
compelling compelling dogma dogma framework framework
model model perspective perspective result result
infrastructure infrastructure pioneering pioneering urban urban
eradicate eradicate tackle tackle approach approach
alleviate alleviate predicament predicament dilemma dilemma
crisis crisis complication complication secure secure
reinforce reinforce launch launch convey convey
adjust adjust volumes volumes radius radius
diameter diameter circumference circumference vulnerable vulnerable
tolerant tolerant idealistic idealistic efficient efficient
conventional conventional consistent consistent autonomous autonomous
vaccinate vaccinate client client colleague colleague
spouse spouse sibling sibling  
phenomenon phenomenon ปรากฏการณ์ gradually gradually อย่างทีละน้อย disorder disorder ความผิดปรกติ
astomsphere astomsphere ชั้นบรรยากาศ anticipate anticipate คาดหวัง ผู้อพยพ immigrant ผู้อพยพ
faticue faticue ความเหนื่อยล้า regulate regulate ออกกฎ , วางระเบียบ climate climate สภาพอากาศ
chronic chronic เรื้อรัง surcery surcery ศัลยกรรม devastate devastate ทำลายล้าง
loss loss ความสูญเสีย insomnia insomnia อาการนอนไม่หลับ prevent prevent ขัดขวาง
consistent consistent ที่สอดคล้องกัน enforce enforce ใช้กำลับบังคับให้ปฏิบัติตาม toward toward ไปสู่
consequence consequence ผลลัพธ์ conservation conservation การอนุรักษ์ injury injury อาการบาดเจ็บ
concern concern ความกังวล oncoing oncoing ไปเรื่อยๆ ต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง reputation reputation ชื่อเสียง
terrible terrible น่ากลัว global warming global warming ความร้อนขึ้นของบรรยากาศโลก colleague colleague เพื่อนร่วมงาน
identify identify ระบุ ชี้ตัว generate generate สร้างขึ้น fuel fuel เชื้อเพลิง,ตัวกระตุ้น
effort effort ความพยายาม across across ข้าม, ตลอด equivalent equivalent เท่ากับ
wildlife wildlife สัตว์ป่า demands demands ต้องการ เรียกร้อง change change การเปลี่ยนแปลง
suspect suspect สงสัย indicate indicate ชี้ทาง raise raise ชูขึ้น ยกขึ้น ปลุกปั้น เลี้ยงดู
impact impact ผลกระทบ states states สถานการณ์ สภาพแวดล้อม รัฐ compare compare การเปรียบเทียบ
melting melting การละลาย decade decade ครบรอบ 10 ปี measurement measurement การวัด
internal internal เกี่ยวกับภายใน intense intense เข้มข้น risk risk ความเสี่ยง
pressure pressure ความกดดัน require require ต้องการ surface surface ผิวหน้า ลักษณะพื้นผิว
result result ผลลัพท์ cycle cycle วัฏจักร harvest harvest เก็บเกี่ยว
evolution evolution วิวัฒนาการ endangered endangered เป็นอันตราย ถูกคุกคาม polar polar ขั้วโลก ลักษณะตรงข้าม
block block หยุด ห้าม ขวาง profound profound คิดอย่างลึกซึ้ง adjust adjust ปรับตัว
significant significant สำคัญ ซึ่งมีความหมาย struggle struggle ดิ้นรน , ต่อสู้ case case เรื่องราว , คดี
effective effective ได้ผลดี , อย่างได้ผล legal legal เกี่ยวกับกฎหมาย international international ระหว่างประเทศ
institution institution ธรรมเนียม adopt adopt รับเอามา welfare welfare สังคมสงเคราะห์
strengthen strengthen แข็งแรงขึ้น unemployment unemployment การว่างงาน census census การสำรวจจำนวนประชากร
behind behind ข้างหลัง,ที่เหลืออยู่ official official ที่เป็นทางการ approach approach การเข้าใกล้
recovery recovery การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ provide provide จัดหาให้ charity charity การทำการกุศล
boost boost ส่งเสริม supervision supervision การควบคุม strike strike โจมตี ประท้วง
smuggle smuggle ลักลอบนำเข้า trigger trigger กระตุ้น pursue pursue ทำให้ลุล่วง
integrate integrate ผสมผสาน threat threat ข่มขู่คุกคาม extensively extensively อย่างกว้างขวาง
inhibit inhibit ขัดขวาง ยับยั้ง implement implement ทำให้สำเร็จ establish establish สร้าง ก่อตั้ง
expel expel ขับไล่ ไล่ออก evolve evolve ค่อยๆ พัฒนา controversial controversial เกี่ยวกับการโต้แย้ง ที่แย้งกัน
distribute distribute แจกจ่าย แบ่งปัน deter deter ขัดขวาง ป้องกัน considerable considerable ที่สำคัญ อย่างสำคัญ
contribute contribute บริจาค สนับสนุน contamination contamination การปนเปื้อน confine confine จำกัด
stabilize stabilize ทำให้มั่นคง emission emission การปล่อยพลังงาน constant constant มั่นคง, คงที่ , แน่วแน่
prospect prospect การคาดการณ์ dominant dominant เด่นกว่า practice practice ฝึกซ้อม
involve involve เกี่ยวพัน minister minister รัฐมนตรี succeed succeed สำเร็จ
abduct abduct ลักพาตัว sentiment sentiment ทัศนคติ , ความรู้สึก relative relative ซึ่งสัมพันธ์กัน
recession recession การตกต่ำทางเศรษฐกิจ abuse abuse ใช้ในทางที่ผิด attempt attempt ความพยายาม
acknowledge acknowledge ยอมรับ behavior behavior พฤติกรรม sustainable sustainable ยั่งยืน, ถาวร
restrain restrain ยับยั้ง crisis crisis ช่วงวิกฤต การละเลย , การผิดสัญญา
ลดลง ปรากฏออกมา incidence incidence อัตราการเกิด
expertise expertise ทักษะความรู้ hamper hamper ทำให้หยุดชะงัก overcome overcome เอาชนะ
permission permission ความยินยอม overwhelming overwhelming ที่มากมาย insufficient insufficient ขาดแคลน
moderate moderate ปานกลาง indicate indicate บ่งบอก ชี้ให้เห็น  
     

 

จากคุณ : kasid
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ