ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   รวบรวมคำศัพท์ที่มักใช้ในชีวิตประจำวัน 2  1/31/2020 [10:50:53 PM]
IP Adress : 184.22.202.132
 
call off call off get over get over relocate relocate
refurbishment refurbishment considerably considerably gradually gradually
sidewalk sidewalk rapid rapid approximate approximate
chop chop commute commute replacement replacement
recipient recipient disrupt disrupt colleague colleague
accountability accountability physician physician elaborate elaborate
exotic exotic redeemable redeemable eligible eligible
notwithstanding notwithstanding onwards onwards hike hike
recruit recruit certify certify neighborhood neighborhood
dock dock baggage baggage windshield windshield
magnify magnify bulletin board bulletin board initially initially
sturdy sturdy as much as possible as much as possible magnificent magnificent
drop by drop by meanwhile meanwhile vacate vacate
arrangement arrangement pedestrian pedestrian profession profession
establish establish obtain obtain cabinet cabinet
antique antique former former incorporate incorporate
demonstrate demonstrate proposal proposal journal journal
regulation regulation recently recently exotic exotic
manner manner thorough thorough hinder hinder
proficient proficient litigation litigation itinerary itinerary
accurate accurate incredible incredible comprehend comprehend
notify notify satisfy satisfy accumulate accumulate
asset asset audit audit budget budget
debt debt outstanding outstanding accumulation accumulation
profit profit attitude attitude conservative conservative
instruction instruction adequate adequate evaluation evaluation
responsibility responsibility immediately immediately enclose enclose
subsidiary subsidiary reveal reveal encourage encourage
gather gather fund fund invest invest
portfolio portfolio resource resource commitment commitment
conserve conserve wise wise joint joint
preparation preparation desire desire forecast forecast
overall overall perspective perspective project project
realistic realistic target target translation translation
adjacent adjacent collaboration collaboration concentrate concentrate
versatile versatile promising promising enthusiastic enthusiastic
congestion congestion comprehensive comprehensive eliminate eliminate
promptly promptly revival revival notion notion
negotiate negotiate anticipate anticipate allegation allegation
serve serve obey obey cover cover
foster foster substitute substitute measure measure
[caption id="" align="alignleft" width="89"]encourage encourage assemble assemble attentive attentive
decisive decisive prohibit prohibit aspire aspire
grand grand preservation preservation adverse adverse
delight delight accommodate accommodate faulty faulty
inquire inquire vast vast utmost utmost
remain remain operate operate significant significant
predict predict exclusively exclusively fairly fairly
oppose oppose remarkable remarkable accomplish accomplish
exinguish exinguish penalty penalty evaluate evaluate
satisfy satisfy function function outreach outreach
veteran veteran primary primary bulk bulk
bustle bustle compliment compliment
 
advance advance innovation innovation revolution revolution
effect effect modern modern influential influential
equipment equipment outdated outdated access access
serve a prison sentence serve a prison sentence organize organize concentrate concentrate
pollution pollution deforestation deforestation harm harm
endanger endanger contaminate contaminate threat threat
compete compete competitor competitor ubiquitous ubiquitous
universal universal international international co-operate co-operate
integrate integrate communication communication development development
debate debate demonstrate demonstrate fine fine
ban ban enforce the law enforce the law crime crime
get along with get along with admire admire rely on depend on rely on depend on
seperated seperated look after look after be close to be close to
process process prevent prevent inspire inspire
motivation motivation suggest suggest persuade persuade
avoid avoid deserve deserve attitude attitude
inform inform behavior behavior compromise compromise
conflict conflict encourage encourage face face
force force protest protest cultivate cultivate
argue argue provide provide layoff layoff
credible credible flawed flawed valid valid
concept concept consensus consensus ideology ideology
stance stance trigger trigger infected infected
unconscious unconscious achievement achievement authority authority
consider consider consumption consumption heal heal
expense expense ambiguous ambiguous biased biased
provoke provoke generate generate induce induce
chain reaction chain reaction consequence consequence employ employ
outcome outcome repercussion repercussion affect affect
contribute contribute determine determine generate generate
stem stem emerge emerge amenity amenity
commuter commuter congestion congestion housing housing
immigrant immigrant resident resident inhabitant inhabitant
bustling bustling historic historic rural rural
sprawling sprawling addiction addiction disease disease
obesity obesity administer administer examine examine
allergy allergy dehydration dehydration screen screen
discharge discharge compelling compelling dogma dogma
framework framework model model result result
perspective perspective impact impact pioneering pioneering
infrastructure infrastructure urban urban vaccinate vaccinate
client client colleague colleague sibling sibling
spouse spouse autonomous autonomous consistent consistent
conventional conventional efficient efficient tolerant tolerant
idealistic idealistic vulnerable vulnerable circumference circumference
intense intense reschedule reschedule valuable valuable
pivotal pivotal profound profound venture venture
seek seek overcome overcome encounter encounter
accompany accompany millennium millennium century century
transform transform decade decade diameter diameter
radius radius volumes volumes reinforce reinforce
convey convey adjust adjust launch launch
shift shift refine refine modify modify
evolve evolve alter alter diminish diminish
abandon abandon undoubtedly undoubtedly supposedly supposedly
surprisingly surprisingly relatively relatively provisionally provisionally
presumably presumably inevitably inevitably interestingly interestingly
indefinitely indefinitely comparatively comparatively ideally ideally
approximately approximately deteriorate deteriorate width width
absolutely absolutely damage damage circumference circumference
height height length length secure secure
suspend suspend complication complication angle angle
co operative also cooperative co operative also cooperative flexible flexible employer employer
crisis crisis eradicate eradicate dilemma dilemma
predicament predicament alleviate alleviate approach approach
 
จากคุณ : kasid
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ