Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170 :: WWW.WANG.GO.TH ::  
นายวิรัช ทองเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 9)
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 7)
ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสะติด (26 มิถุนายน) (ดู : 25)
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ (ดู : 42)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 61)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 78)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / ถนนสายรอง(30.22.20.46) (ดู : 4)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 3)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3) (ดู : 5)
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ดู : 5)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 77)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 104)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง มอบทุนการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จาก สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจัดกิจกรรมการร้องเพลงชาติไทย เคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 146)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) ระดับต้น (ดู : 160)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 167)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (ดู : 198)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 522)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 354)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดถ้ำหินศิลาเตียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดถ้ำใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว-วัดถ้ำศิลาเตียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
อบต.วัง
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs