Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170 :: WWW.WANG.GO.TH ::  
นายวิรัช ทองเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 18)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 7)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 9)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 8)
คำสั่งที่ 122/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์องค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 5)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย-ประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย-โรงดำ-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 28)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอ ท่าชนะ จ้งหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไซยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าซนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
 
โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (ดู : 44)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 346)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 160)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 148)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 140)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 170)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดถ้ำหินศิลาเตียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดถ้ำใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว-วัดถ้ำศิลาเตียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-274331 โทรสาร : 077-274331
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs