Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 (ดู : 15) 31 ต.ค. 2565
หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ปี 2565 (ดู : 29) 31 ต.ค. 2565
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 29) 4 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 52) 28 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 92) 15 ก.ย. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ฉบับเต็ม) (ดู : 63) 31 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 54) 31 พ.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ฉบับย่อ) (ดู : 53) 31 พ.ค. 2565
ประกาศป้ายโมษณา (ดู : 45) 30 พ.ค. 2565
ประกาศ การดำเนินมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 47) 30 พ.ค. 2565
แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 47) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 42) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 39) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 42) 23 พ.ค. 2565
ประกาศ การมอบอำนาจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 39) 23 พ.ค. 2565
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 47) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 39) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู็อำนวยการกองช่าง (ดู : 38) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 41) 23 พ.ค. 2565
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 39) 23 พ.ค. 2565
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 40) 23 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 39) 19 พ.ค. 2565
รายงานผลการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 40) 19 พ.ค. 2565
รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้แสดงความคิดเห็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 44) 18 พ.ค. 2565
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 38) 18 พ.ค. 2565
รายงานผลการเดินการเสริมสร้างวินับ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 39) 18 พ.ค. 2565
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 38) 18 พ.ค. 2565
แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัย (ดู : 39) 17 พ.ค. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ครั้งที่ 2) (ดู : 43) 10 พ.ค. 2565
คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 56) 7 เม.ย. 2565
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 (ดู : 41) 4 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย2565 (ดู : 104) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 2565 (ดู : 107) 12 พ.ย. 2564
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 156) 12 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 143) 9 ต.ค. 2564
การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 120) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 129) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 103) 6 ต.ค. 2564
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 103) 1 ต.ค. 2564
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 109) 20 ส.ค. 2564
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 96) 20 ส.ค. 2564
ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสะติด (26 มิถุนายน) (ดู : 135) 22 มิ.ย. 2564
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ (ดู : 153) 5 ก.พ. 2564
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 177) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 189) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 (ดู : 190) 4 ม.ค. 2564
เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทงประจำปี 2563 (ดู : 210) 15 ต.ค. 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมและคณะทำงานดำเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 (ดู : 209) 14 ต.ค. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 98) 9 ต.ค. 2563
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 (ดู : 191) 30 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 212) 21 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก (ดู : 159) 31 ส.ค. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (ดู : 101) 28 ส.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 (ดู : 210) 13 ส.ค. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 (ดู : 197) 13 ส.ค. 2563
แผนผับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรแนวทางการลงโทษทางวินัย (ดู : 180) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 175) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 177) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 172) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 168) 7 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs