Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 21) 19 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 11) 18 มิ.ย. 2563
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 12) 18 มิ.ย. 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 10) 18 มิ.ย. 2563
คำสั่งที่ 122/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์องค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 8) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 16) 6 ม.ค. 2563
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 12) 6 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่อง รับสมัคร (ดู : 541) 25 พ.ย. 2562
ขอเชิญชวนเดิน วิ่ง สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู-บางใบไม้ (ดู : 107) 7 พ.ย. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 13) 30 ต.ค. 2562
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 75) 29 ต.ค. 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ดู : 6) 1 ต.ค. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 (ดู : 107) 25 ก.ย. 2562
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122) 27 ส.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 140) 23 ส.ค. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 80) 26 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2562 ณ วัดถ้ำใหญ่ ม.5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 115) 9 เม.ย. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 228) 4 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 175) 20 ก.พ. 2562
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 6) 4 ก.พ. 2562
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 13) 19 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 111) 2 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 104) 2 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 98) 2 ม.ค. 2562
ประกาศ กำหนดยื่นแสดงรายการและการชำระภาษีท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 112) 2 ม.ค. 2562
ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 4) 9 ต.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบเขื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ 3 (ดู : 351) 1 ก.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ดู : 307) 1 ก.ย. 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 3 (ดู : 242) 1 ก.ย. 2560
กำหนดการ การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ 3 (ดู : 224) 1 ก.ย. 2560
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1โครงการออกแบบเขี่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 321) 22 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 383) 31 มี.ค. 2560
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 297) 24 มี.ค. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 251) 24 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 268) 2 มี.ค. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 421) 23 มี.ค. 2558
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ ตำแหน่ง (ดู : 544) 3 มี.ค. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 416) 1 มี.ค. 2558
รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 550) 1 พ.ค. 2557
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ (ดู : 827) 16 ธ.ค. 2556
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 322) ธ.ค.
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 373) ธ.ค.
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 623) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-274331 โทรสาร : 077-274331
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs