Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัย (ดู : 0) 17 พ.ค. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ครั้งที่ 2) (ดู : 1) 10 พ.ค. 2565
คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 11) 7 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย2565 (ดู : 60) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 2565 (ดู : 58) 12 พ.ย. 2564
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 113) 12 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 101) 9 ต.ค. 2564
การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 79) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 84) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 62) 6 ต.ค. 2564
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 62) 1 ต.ค. 2564
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 63) 20 ส.ค. 2564
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 59) 20 ส.ค. 2564
ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสะติด (26 มิถุนายน) (ดู : 89) 22 มิ.ย. 2564
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ (ดู : 109) 5 ก.พ. 2564
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 133) 5 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 145) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 (ดู : 149) 4 ม.ค. 2564
เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทงประจำปี 2563 (ดู : 164) 15 ต.ค. 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมและคณะทำงานดำเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 (ดู : 164) 14 ต.ค. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 57) 9 ต.ค. 2563
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 (ดู : 150) 30 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 171) 21 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก (ดู : 117) 31 ส.ค. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (ดู : 62) 28 ส.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 (ดู : 165) 13 ส.ค. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 (ดู : 154) 13 ส.ค. 2563
แผนผับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรแนวทางการลงโทษทางวินัย (ดู : 137) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 132) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 133) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 128) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 127) 7 ส.ค. 2563
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 131) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 128) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 122) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 119) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง มาตรในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 120) 7 ส.ค. 2563
เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 127) 31 ก.ค. 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 282) 19 มิ.ย. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 135) 18 มิ.ย. 2563
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 160) 18 มิ.ย. 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 197) 18 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีน สุนัข แมว ประจำปี 2563 (ดู : 51) 1 พ.ค. 2563
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2563) (ภ.ด.ส.1) (ดู : 101) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 99) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 94) 15 เม.ย. 2563
คำสั่งที่ 122/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์องค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 138) 3 เม.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (ดู : 49) 16 มี.ค. 2563
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ดู : 52) 8 ม.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 148) 6 ม.ค. 2563
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 171) 6 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่อง รับสมัคร (ดู : 996) 25 พ.ย. 2562
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ดู : 106) 20 พ.ย. 2562
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 86) 16 พ.ย. 2562
ขอเชิญชวนเดิน วิ่ง สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู-บางใบไม้ (ดู : 337) 7 พ.ย. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 143) 30 ต.ค. 2562
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 218) 29 ต.ค. 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 116) 15 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 57) 1 ต.ค. 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ดู : 128) 1 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
E-mail Address : wangthachana@gmail.com
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs