Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 15) 24 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 31 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม -หนองเตย -ดอนมะกอก -ดอนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 23) 21 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 11 ส.ค. 2563
ประมาณราคาติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปา (ดู : 25) 3 ส.ค. 2563
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 3 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 22) 3 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ (ดู : 16) 23 ก.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) (ดู : 17) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย-ประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย-โรงดำ-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอ ท่าชนะ จ้งหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 3 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75) 3 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไซยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าซนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 3 มี.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคี1-กลุ่มบ้านท่าชะ หมู่ที่ 3 (ดู : 69) 25 ก.พ. 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 62) 25 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาปลาพง หมู่ที่ 2 (ดู : 62) 25 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตย-ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ดู : 57) 25 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานยคลองเฉื่อย-โรงตำ-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อต.ป่าเว อ.ไชยา (ดู : 54) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 102) 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 93) 2 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 109) 13 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 90) 13 มิ.ย. 2562
ราคากลางสายป่าญวน ม.2 (ดู : 87) 10 มิ.ย. 2562
ราคากลางสาย4112(ถนนขาด)-คลองเฉื่อย-บ้านเกาะข์มุข ม 1 (ดู : 88) 10 มิ.ย. 2562
ราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายวัดถ้ำใหญ่ ม5 (ดู : 75) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางสายหนองเตย-ประปาหมู่บ้าน ม.8 (ดู : 73) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสกิจ-บางคอกวัว ม.4 (ดู : 70) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลาง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง ม.7 (ดู : 75) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางสายดอนตาทวด-วัฒนธรรม ม.6 (ดู : 78) 31 พ.ค. 2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตสายป่าญวน หมู่ที่ 2 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 113) 18 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทวด-สายวัฒนธรรม หมู่ที่ 6 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี (ดู : 105) 18 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายป่าญวน หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 111) 18 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทอด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89) 18 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 217) 10 ก.ค. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้อยน้ำเค็ม หนองเตย หนองสายติ้ง หมู่ที่ 8 (ดู : 170) 10 ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสาย4112-คลองวัง หมู่ที่ 5 (ดู : 203) 10 ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย4112(ถนนขาด) - คลองเฉี่อย-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อตำบลป่าเว อ.ไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 161) 10 ก.ค. 2561
ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายห้อยน้ำเค็ม หนองเตย หนองสายติ้ง หมู่ที่ 8 (ดู : 145) 11 มิ.ย. 2561
ประมาณราคากลางถนนคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 (ดู : 144) 11 มิ.ย. 2561
ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล.ถนนสาย4112(ถนนขาด) - คลองเฉี่อย-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อตำบลป่าเว อ.ไชยา หมู่ที่ 1 (ดู : 147) 11 มิ.ย. 2561
ประมาณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย 4112 คลองวัง หมู่ที่ 5 (ดู : 146) 11 มิ.ย. 2561
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ดู : 203) 9 มี.ค. 2561
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (ดู : 212) 12 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมเห็ด หมู่2 (ดู : 210) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมเห็ด หมู่7 (ดู : 186) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมเห็ด หมู่6 (ดู : 166) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมเห็ด หมู่2 (ดู : 168) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมเห็ด หมู่7 (ดู : 176) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมเห็ด หมู่6 (ดู : 178) 28 ธ.ค. 2560
ราคากลางปรับปรุงถนนในตำบลวัง จำนวน 26 สาย (ดู : 298) 13 ก.ค. 2560
ราคากลางถนนคอนกรีตสายนาชุมเห็ด หมู่ที่ 7 - นาคลอง หมูที่ 6 (ดู : 310) 13 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 (ดู : 275) 13 ก.ค. 2560
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 211) 13 ก.ค. 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเกลือ หมู่ที่ 5 (ดู : 263) 27 ม.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายสามัคคี - นาปลาพง - บางพระ หมู่ที่ 3 -2 (ดู : 256) 30 ส.ค. 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (ดู : 262) 22 ส.ค. 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 364) 13 มิ.ย. 2559
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมและโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ (ดู : 337) 24 มี.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-274331 โทรสาร : 077-274331
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs