Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ที่ทำการ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการทางสังคม
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 24) 15 มี.ค. 2566
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 23) 22 ก.พ. 2566
รพ.สต.วัง จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีแกนนำสุขภาพดีชีวีมีสุข ปี 2566 (ดู : 16) 21 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายก – นางสาวกัญหา โรยร่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 32) 24 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 4112 - วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 24 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาาที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ดู : 32) 3 ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย 4112 - วัดถ้ำศิลาเตียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 27 ธ.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 21) 27 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายก - นางสาวกัญหา โรยร่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 26 ธ.ค. 2565
แบบสรุปประมาณราคางานสร้าง (ดู : 21) 26 ธ.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 22) 26 ธ.ค. 2565
แผนการดูแลบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 50) 2 พ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 42) 2 พ.ย. 2565
ประกาดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากกิ่ว (ซอยสามัคคี 1 ) - นาปลาพง - แยกบางพระ - บ้านดินก้อง -สะพานป่าญวน ตำบลวัง เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 4 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากกิ่ว (ซอยสามัคคี 1 ) - นาปลาพง - แยกบางพระ - บ้านดินก้อง -สะพานป่าญวน ตำบลวัง เชื่อมต่อตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายปากกิ่ว - คลองห้วย (ถนน 4112 - อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 3 - 4 - 5 - 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48) 16 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ (ดู : 37) 16 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายปากกิ่ว - คลองห้วย (ถนน 4112 - อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 3 - 4 - 5 - 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 2 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายปากกิ่ว - คลองห้วย (ถนน 4112-อบต.วัง) ระหว่างหมู่ที่ 3-4-5-6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 41) 30 ส.ค. 2565
ประมาณราคากลาง คสล.สายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย-หนองสายติ้ง ม.8 (ดู : 71) 17 พ.ค. 2565
ประมาณราคากลาง คสล.สายสำนักเนียร ม.1 (ดู : 73) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 99) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำเค็ม - หนองเตย - หนองสายติ้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 96) 28 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกไสกิจ บางคอกวัว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 116) 15 ก.พ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำเค็ม หนองเตย หนองสายติ้ง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 122) 15 ก.พ. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 107) 26 ม.ค. 2565
แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีดสายห้วยน้ำเค็ม หนองเตย หนองสายติ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 91) 18 ม.ค. 2565
แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีดสายแยกไสกิจ บางคอกวัว หมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 90) 18 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (ดู : 134) 14 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป๋าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 160) 27 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (สายคลองเฉื่อย) - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว - อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก / ถนนสายรอง(30.22.20.46) (ดู : 154) 14 ก.ย. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 148) 8 ก.ย. 2564
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 3) (ดู : 151) 6 ก.ย. 2564
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ดู : 167) 9 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 224) 25 มี.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 250) 4 ธ.ค. 2563
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 226) 21 ต.ค. 2563
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 277) 24 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 263) 31 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม -หนองเตย -ดอนมะกอก -ดอนมะกอก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 297) 21 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 239) 11 ส.ค. 2563
ประมาณราคาติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปา (ดู : 221) 3 ส.ค. 2563
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 217) 3 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 230) 3 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วัดถ้ำใหญ่ (ดู : 198) 23 ก.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) (ดู : 206) 23 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย-ประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 244) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย-โรงดำ-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 319) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอ ท่าชนะ จ้งหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 254) 3 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250) 3 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไซยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าซนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 239) 3 มี.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคี1-กลุ่มบ้านท่าชะ หมู่ที่ 3 (ดู : 246) 25 ก.พ. 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 233) 25 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาปลาพง หมู่ที่ 2 (ดู : 251) 25 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตย-ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ดู : 222) 25 ก.พ. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานยคลองเฉื่อย-โรงตำ-บ้านเกาะมุกข์-เชื่อมต่อต.ป่าเว อ.ไชยา (ดู : 228) 25 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 272) 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกไสกิจ-บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 270) 2 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 276) 13 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
   26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170  โทรศัพท์ : 077-961725 โทรสาร : 077-961726
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wangthachana@gmail.com
   Copyright © 2019. www.wang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs